top of page
Open Dataset-4.jpg

Vulcan’s Open Dataset

สำนักหอสมุดเบญญาลัยเป็นห้องสมุดออนไลน์ที่เน้นให้บริการหนังสือ สื่อการเรียนการสอน สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่ว่าจะเป็นหนังสือในรูปแบบอักษรเบรลล์และหนังสือเสียง

ปัจจุบันมี 0 โควต้า

ทำไม Open Dataset ถึงสำคัญ ?

วันนี้อุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ของไทยยังไม่สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ เนื่องจากอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ในประเทศไทยขาดแคลนชุดข้อมูล (Dataset) เพื่อใช้ในการฝึกสอนปัญญาประดิษฐ์ปริมาณมาก Vulcan เล็งเห็นปัญหาดังกล่าวจึงร่วมมือกับกลุ่มพันธมิตรภาคเอกชน เพื่อพัฒนาชุดข้อมูล (Dataset) ที่พัฒนาโดยกลุ่มผู้พิการด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้พิการด้านการมองเห็น, ผู้พิการด้านการได้ยิน และผู้พิการเคลื่อนไหว เพื่อบริจาคเป็นสาธารณประโยชน์และเป็นส่วนหนึ่งที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
ทำไม Audio Book ถึงสำคัญ

เป้าหมายที่ Vulcan และ พันธมิตรขับเคลื่อนร่วมกัน

Vulcan เริ่มต้นพัฒนาชุดข้อมูล Thai Text/Speech Data Set
เป็นชุดข้อมูลคู่เสียงและข้อความภาษาไทย ที่เตรียมข้อมูลโดยกลุ่มผู้พิการด้านการมองเห็น เป็นชุดข้อมูลขนาด 100 ชั่วโมง จะพัฒนาเสร็จในปี 2021 และชุดข้อมูลขนาด 200 ชั่วโมงจะพัฒนาเสร็จในปี 2022
เป้าหมาย
เชิญชวน

ผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม

ชุดข้อมูล Thai Text/Speech Data Set ขนาดชุดข้อมูล 500 ชั่วโมง 

ผลลัพธ์

พันธมิตร

ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรภาคเอกชน ตามแนวปฏิบัติตามมาตรา 35
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
พันธมิตร
Agoda-logo-Original.png
Central Logo.png
depa Logo web-01.png
Food Passion.png
King Power.png
Makro Logo.png
MSFT_logo.png
NIA logo.png
odd-e.png
Sahapat logo.png
SC Asset logo.png
Shopee_logo.png
True.png
BG Fade.png

สิ่งที่บริษัทที่ร่วมโครงการจะได้รับ
ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

2.png
บริการจัดหาคนพิการที่ผ่านการอบรม
ทักษะด้านดิจิทัลตามจำนวนที่บริษัทต้องการ
3.png
ดำเนินการด้านเอกสารการจ้างงาน
ตามมาตรา 35 ให้ทั้งหมดตลอดโครงการ
3.png
ให้คำปรึกษาด้าน AI Model
เพื่อยกระดับองค์กร
6.png
สวัสดิการดูแลพนักงาน ด้วยบริการแพลตฟอร์มอัจฉริยะ ตรวจสอบภาวะซึมเศร้า
5.png
จัดงานแถลงข่าวและส่งข่าว
ประชาสัมพันธ์
4.png
รายงานการทำงานของคนพิการ
และรายงานผลลัพธ์ทางสังคม
(Social Impact)
สิ่งที่ได้รับ

ปัจจุบันคนพิการ 500 คน
ได้รับการอบรมให้มีทักษะพร้อม
ในการจัดเตรียมข้อมูล

พวกเขารอโอกาสการจ้างงานตามมาตรา 35 จากบริษัท
เพื่อใช้ศักยภาพในการทำประโยชน์เพื่อสังคม
Anchor 1
bottom of page