top of page
Mental Health -2.jpg

Better Mental Health

เปลี่ยนโควต้าคนพิการ เป็น AI คัดกรองโรคซึมเศร้า
เพื่อคนไทย

ปัจจุบันมี 0 โควต้า

ทำไม AI คัดกรองโรคซึมเศร้าสำคัญ?

ประเทศไทยมีอัตราฆ่าตัวตาย 11.3 คนต่อวัน มีผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 7.8% ประเทศต่อจำนวนประชากร (ข้อมูลจากกรมสุขภาพจิต) ปัญญาโรคซึมเศร้าเป็นหนึ่งในภัยเงียบคุกคามสุขภาพคนไทย 
Vulcan icon.png
ทำไม Audio Book ถึงสำคัญ

เป้าหมายที่ Vulcan และ พันธมิตรขับเคลื่อนร่วมกัน

แคมเปญ 100+1 for Better Mental Health เปลี่ยนโควต้าคนพิการ (300 อัตรา) เป็น AI คัดกรองโรคซึมเศร้าเพื่อคนไทย เป็นความร่วมมือระหว่าง PMAT Vulcan และ OOCA เพื่อสร้างโอกาสทางอาชีพสำหรับคนพิการ ในขณะเดียวกันสร้างนวัตกรรม AI ตรวจจับโรคซึมเศร้าจากเสียง เพื่อให้คนไทยสามารถคัดกรองภาวะซึมเศร้าด้วยตัวเอง และเริ่มรักษาได้ถูกวิธี 
เป้าหมาย
เชิญชวน

ผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม

AI Model คัดกรองโรคซึมเศร้าจำนวน 1 โมเดล

สถานะโครงการ

ปัจจุบัน จัดทำข้อมูลเสียงเพื่อพัฒนา Text to Speech จำนวน 300 ชั่วโมง

ผลลัพธ์

พันธมิตร

ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรภาคเอกชน ตามแนวปฏิบัติตามมาตรา 35
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
พันธมิตร
appLogoIcon.png
Vulcan Logo.png
82e3b9a22755445e9c19999d4b0c33ee.png
BG Fade.png

สิ่งที่บริษัทที่ร่วมโครงการจะได้รับ
ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

2.png
บริการจัดหาคนพิการที่ผ่านการอบรม
ทักษะด้านดิจิทัลตามจำนวนที่บริษัทต้องการ
3.png
ดำเนินการด้านเอกสารการจ้างงาน
ตามมาตรา 35 ให้ทั้งหมดตลอดโครงการ
3.png
ให้คำปรึกษาด้าน AI Model
เพื่อยกระดับองค์กร
6.png
สวัสดิการดูแลพนักงาน ด้วยบริการแพลตฟอร์มอัจฉริยะ ตรวจสอบภาวะซึมเศร้า
5.png
จัดงานแถลงข่าวและส่งข่าว
ประชาสัมพันธ์
4.png
รายงานการทำงานของคนพิการ
และรายงานผลลัพธ์ทางสังคม
(Social Impact)
สิ่งที่ได้รับ
bottom of page